Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Algemene voorwaarden Tekstbureau Ingeborg Bijlsma

Bureau Ingeborg Bijlsma is de handelsnaam die is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67285856.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en opdrachtovereenkomsten tussen Bureau Ingeborg Bijlsma en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 1 – Geheimhouding
1.1
Bureau Ingeborg Bijlsma en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar hebben gekregen. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de opdrachtovereenkomst van toepassing.

Artikel 2 – Offertes
2.1
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.

2.2
Elke offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van één maand. Een offerte die in competitie wordt uitgebracht is ook vrijblijvend. Deze is geldig tot een beslissing in de competitie is genomen, maar niet langer dan twee maanden.

2.3
De offerte heeft betrekking op de levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 3 – Opdracht en opdrachtbevestiging
3.1
In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk aangegeven.
Daarnaast wordt beschreven in hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is. Dat wil zeggen welke aanlevertermijnen en de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst worden ook vermeld.

3.2
Wanneer de opdrachtgever de offerte goedkeurt is er sprake van een opdrachtbevestiging. De opdrachtgever bevestigt dit schriftelijk door de ondertekende offerte (digitaal) te retourneren

Artikel 4 – Tussentijdse wijziging van de opdracht
4.1
Er sprake van een aanvullende opdracht indien de opdracht wordt uitgebreid na het verstreken van de opdrachtbevestiging. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.

4.2
Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Bureau Ingeborg Bijlsma niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Bureau Ingeborg Bijlsma heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

4.3
Wanneer er sprake is van overmacht bij Bureau Ingeborg Bijlsma zal deze daarvan direct mededeling aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Bureau Ingeborg Bijlsma opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Bureau Ingeborg Bijlsma het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en dat gedeelte te betalen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
5.1
Bureau Ingeborg Bijlsma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bureau Ingeborg Bijlsma. Indien wordt geoordeeld dat Bureau Ingeborg Bijlsma geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Tekstbureau Ingeborg Bijlsma uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag aan de opdrachtgever.

5.2
De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Bureau Ingeborg Bijlsma tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige en toekomstige wetgeving.

Artikel 6 – Auteursrechten
6.1
Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Bureau Ingeborg Bijlsma.

6.2
Bureau Ingeborg Bijlsma, de leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Ingeborg Bijlsma. Bureau Ingeborg Bijlsma kan voor de toestemming een vergoeding vragen. Na de exclusieve licentieverlening behoudt Bureau Ingeborg Bijlsma haar auteursrechtelijke bevoegdheden.

6.3
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Bureau Ingeborg Bijlsma brengen en zij moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Bureau Ingeborg Bijlsma kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

6.4
Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Bureau Ingeborg Bijlsma krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6.5
Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.

6.6
Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Bureau Ingeborg Bijlsma wordt onder meer beschouwd:
– hergebruik van het werk zonder toestemming;
– publicatie in enig ander medium dan overeengekomen;
– aantasting van het werk;
– publicatie zonder naamsvermelding.

6.7
Bovenstaande bepalingen van artikel 6.1 tot en met artikel 6.6 hebben ook betrekking op teksten die Bureau Ingeborg Bijlsma van derden betrekt. Bureau Ingeborg Bijlsma garandeert daarbij de opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

6.7
Bureau Ingeborg Bijlsma behoudt het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken tenzij in de opdrachtbevestiging andere afspraken zijn beschreven.

Artikel 7 – Betaling
7.1
De betalingstermijn van de factuur is 15 dagen na factuurdatum.

7.2
Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 200,-.

7.3
Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Bureau Ingeborg Bijlsma betaling in termijnen verlangen.

7.4
De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.

Artikel 8 – Geschillen
8.1
Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Bureau Ingeborg Bijlsma is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de opdrachtgever en Bureau Ingeborg Bijlsma mochten ontstaan, worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Holland beslist.

© 2024 Ingeborg Bijlsma   •    info@ingeborgbijlsma.nl   •   Alle rechten voorbehouden   •   Disclaimer   •   Privacyverklaring   •   Algemene Voorwaarden   •   KvK: 67285856   •   Reset cookietoestemming